• Category : Услуги

 

 

Изработване на градоустройствени проекти отговарящи на нормативните изисквания и съвременните тенденции. То дава възможност за създаване на по-добра основа за бъдеща архитектура, съобразена с устройствените параметри, историческият и културен контекст, инфраструктурните дадености, природните и климатични особености. В тези проектни работи са включени:

  • Предпроектни устройствени проучвания
  • Обемно градоустройствени проучвания
  • Общи устройствени планове и схеми
  • Подробни устройствени планове и схеми – планове за застрояване, планове за регулация и съответно техните изменения
  • Работни устройствени планове
  • Генерални планове
  • Концепции и презентации за възможни бъдещи инвестиционни намерения