• Category : Услуги

 

 

УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ

  • Стратегическо и бизнес планиране
  • Задание и параметри за проектиране – концептуален дизайн.
  • Бюджетна рамка
  • Концепция за строителна технология и материали
  • Проектиране
  • Одобрение на проектната документация
  • Тръжна документация и количествено-стойностна сметка
  • Управление на строителството – календарен график, организация и контрол по време на строителството.
  • Въвеждане в експлоатация